0

Làm sạch Docker containers, images

Ở đây ghi chú nhanh một số lệnh để làm sạch Docker containers và images:

Xem danh saćh

  • Containers: docker ps -a
  • Images: docker images -a

Bạn có thể thấy có nhiều image trong danh sách có dạng <none>:<none>. Đây là các dependencies của các images khác. Một số là images “cô đơn” dùng tạm trong lúc build, sau đó trở nên không cần thiết.

Để liệt kê danh sách docker images cô đơn:

Xoá Docker container

Xóa 1 container bằng id

Xóa tất cả container

Xóa Docker images

Xoá 1 image bằng id

Xóa tất images “cô đơn”

 

 

Hoàng Tựa

Yêu thích lập trình web và tạo ra những thứ đẹp đẽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.